Φόρτωση...
Μετάβαση στο κυρίως περιεχόμενο
Για απευθείας πρόσβαση σε συνοπτικά στοιχεία και συνημμένα αρχεία συγκεκριμένης ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας χρησιμοποιείστε το URL https://nepps-search.eprocurement.gov.gr/actSearch/resources/search/XXXXXX, όπου "ΧΧΧΧΧΧ" είναι ο σχετικός αύξων αριθμός συστήματος.